Bez projektové dokumentace stavět nelze

Vypracování projektové dokumentace objektu je nedílnou součástí každé stavby či rekonstrukce. V případě rekonstrukce starší budovy projektové dokumentaci předchází geodetické zaměření neboli pasportizace. Z podkladů se poté připraví dokumentace ve stupni studie a následně dokumentace ke stavebnímu povolení. Obsahem je popis stávajícího stavu a plánovaných změn. U novostaveb je situace mnohem jednodušší, protože není co zaměřit. Podstatou studie je koncept stavby nebo dispozice.

Projektová dokumentace musí být v souladu s normami, vyhláškami a požadavky ze strany správních orgánů. Zpracování se řídí § 158 stavebního zákona a smí být realizováno pouze způsobilou osobou, která je členem České komory architektů a vedena v registru České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Tip redakce: Vyzkoušejte kvalitní program na kreslení GstarCAD

Proces tvorby projektové dokumentace – krok po kroku

Prvním krokem je návštěva stavebního úřadu, kde si projektant zjistí potřebné informace o pozemku. Následuje tvorba fotodokumentace na staveništi a v případě rekonstrukce zaměření. Poté projektant vypracuje prvotní návrh (studii stavby) a projektovou dokumentaci pro stavební povolení, které odevzdá příslušnému stavebnímu úřadu. Po zapracování připomínek je dokumentace schválena a orgán vydá stavební povolení. Pak již nic nebrání realizaci stavby, kolaudaci a užívání.

Projektová dokumentace se skládá z několika dílčích částí. Zahrnuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technické zprávy jednotlivých částí (např. voda, plyn, eletroinstalace atd.), výkresovou část (pohledy, půdorysy, řezy…), požárně bezpečnostní řešení, projekty topení, plynu, vody a kanalizace a PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

Na koho se obrátit?

Odborníky na projekty najdete v ABS – stavební společnosti. Firma se zabývá tvorbou kompletní stavební projektové dokumentace občanských staveb, rodinných domů, inženýrských staveb a projektů TZB. Zároveň vypracovává také projekty průmyslových budov a projekty administrativních budov. Další informace najdete na absbilina.cz.